- -
Naslovnica
-
Hrvatsko knjižničarsko društvo  en English language
-
zaglavlje
-  
- -
Pretraživanje
HKD web
Internet (Google)IFLA EBLIDA NSK UNESCO     
Facebook Facebook Facebook
-
stranica za ispis stranica za ispis obavijesti      česta pitanja      plan stranica      kontakt
kalendar događanja      skupovi      dokumenti      izdanja      linkovi
HKD  //  Obavijesti  //  Javni natječaj za prijam na radno mjesto knjigovodstveni referent
Javni natječaj za prijam na radno mjesto knjigovodstveni referent (23.01.2023)

Hrvatsko knjižničarsko društvo na temelju članaka 21. i 41. Statuta Hrvatskog knjižničarskog društva raspisuje od 23. siječnja 2023.


J A V N I  N A T J E Č A J

za prijam na radno mjesto:


Knjigovodstveni referent u Tajništvu administrativne službe Hrvatskog knjižničarskog društva – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme s probnim rokom.


Uvjeti:

najmanje završena SSS,

poznavanje rada na računalu,

poznavanje engleskog jezika,

iskustvo rada na računovodstvenim i financijskim poslovima.
 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva, i to isključivo preporučenom poštom

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj dužni su priložiti:
životopis s pregledom radnog iskustva
dokaz o stečenoj stručnoj spremi
dokaz o hrvatskom državljanstvu - preslika domovnice ili osobne iskaznice.
Tražena dokumentacija prilaže se u neovjerenim preslikama uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i priložiti propisane dokaze o svom statusu. Poveznica na posebne propise je: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_12_157_3292.html
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog knjižničarskog društva, i to isključivo preporučenom poštom na adresu: Hrvatsko knjižničarsko društvo, Ulica Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj“.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 3 dana od dana izbora kandidata putem elektroničke pošte.
 

- -
- - -
- -
  pravne napomene  |   uredništvo  |   webmaster  |   autorsko pravo © HKD, 2002
- -
- - -
- w3c_wai w3c_css w3c_html -